Fundacja Podaruj Dane

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

DEFINICJE

Administrator – Fundacja Podaruj Dane z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żelazna 59 nr 1405 (00-848) Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000927690, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272974782 oraz numer statystyczny REGON 520240121.


Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.


Konto – konto zarejestrowane w Serwisie przez Użytkownika, korzystanie z dostępnych usług zgodnie z Regulaminem.


Polityka – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych.


Polityka cookies – dokument określający zasady stosowania plików cookies i podobnych technologii w Serwisie oraz wykorzystywania informacji uzyskanych dzięki plikom cookies i podobnym technologiom, dostępny pod adresem https://podarujdane.pl/cookies


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Regulamin – regulamin określający zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem: https://podarujdane.pl/regulamin


Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora, dostępna pod adresem https://podarujdane.pl


Usługa – udostępnianie Użytkownikowi przez Administratora funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.


Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu, opisanych w Regulaminie.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw, można się skontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@podarujdane.pl lub przesyłając korespondencję na adres: Fundacja Podaruj Dane, ul. ul. Żelazna 59 nr 1405 (00-848) Warszawa, z dopiskiem: „dane osobowe”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim p. Katarzyna Gorzkowska, e-mail: .

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG
Administrator przetwarza, w tym zbiera Dane osobowe Użytkownika, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz Usług.  Administrator może przetwarzać następujące Dane osobowe: dane o aktywności, dane geolokalizacyjne, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu), wiek, płeć, dane dotyczące urządzenia Użytkownika, preferencje Użytkownika, informacje o przebiegu umowy, dane dotyczące logowania się Użytkownika i korzystania z Serwisu i Usług, adres IP, identyfikatory, informacje zebrane dzięki plikom cookies i podobnym technologiom. W celu uzyskania informacji na temat celu i zasad stosowania plików cookies i podobnych technologii należy zapoznać się z Polityką cookies dostępną pod adresem: https://podarujdane.pl/cookies


Administrator na podstawie zgody może przetwarzać także dane osobowe dotyczące zdrowia, historii leczenia, dane genetyczne. Administrator nie kieruje treści marketingowych do osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Administrator może pozyskiwać Dane osobowe Użytkownika z różnych źródeł, min. z portali społecznościowych (w przypadku logowania się do Aplikacji za pośrednictwem portalu społecznościowego).W przypadku uzyskania zgody, Administrator może pozyskać Dane osobowe Użytkownika od podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych (tj. np. szpitale, przychodnie, lekarze prowadzący indywidualną praktykę); przechowują Dane osobowe w systemach teleinformatycznych i Systemie Informacji Medycznej, podmiotów: wykonujących działalność leczniczą, osób udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, podmiotów udzielających opieki farmaceutycznej, Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych Usług.

 

CELE I PODSTAWY I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:w celu świadczenia Usług – na potrzeby zawarcia i wykonania umowy, w tym umożliwienia rejestracji Konta, powiadomienia o zmianie regulaminów i Polityki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez okres niezbędny do wykonania umowy;w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przez okres wskazany w przepisach lub niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów;w celach analitycznych i statystycznych, czyli w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;w celu powiadomienia Użytkownika o awariach i przerwach w świadczeniu usług – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres trwania umowy;w celu obsługi zapytań i reklamacji – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres niezbędny do zakończenia procesu obsługi otrzymanego zapytania lub reklamacji;w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu rozwiązania umowy lub zgłoszenia sprzeciwu.Administrator może przetwarzać Dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Na podstawie zgody Dane osobowe mogą być przetwarzane między innymi w celu:umożliwienia Użytkownikowi udziału w konkursach;umożliwienia Użytkownikowi udziału w promocjach;ułatwienia obsługi Konta;przekazywania informacji o działalności, produktach i usługach podmiotów współpracujących z Administratorem. Na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane dane osobowe dotyczące zdrowia Użytkownika, przebiegu leczenia, dane genetyczne (art. 9 ust. 2 lit a RODO). W każdym przypadku Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz poinformowany o celu przetwarzania. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, lub do czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane. Informacje zgromadzone w logach przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit b RODO).Informacje zgromadzone w logach przetwarzane są także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.W przypadku powstania roszczeń, Dane osobowe posiadane przez Administratora, których okres przechowywania nie upłynął, będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. W takim przypadku Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania. Podanie danych osobowych, niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta, jest konieczne dla dokonania rejestracji Konta i korzystania z Usług. Niepodanie wymaganych Danych osobowych uniemożliwi rejestrację i korzystanie z Usług lub z niektórych funkcjonalności Serwisu.W celu ułatwienia obsługi Konta, Użytkownik może podać dodatkowe Dane osobowe, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest dobrowolne.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją Usług, w tym umożliwienia korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności, Dane osobowe Użytkownika zostaną ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom usług informatycznych, firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie np. obsługi prawnej, rachunkowej i podatkowej, usługi marketingowe. Na podstawie zgody Użytkownika, jego Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.Na podstawie zgody Użytkownika, Dane osobowe zostaną przekazane do podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych (tj. np. szpitale, przychodnie, lekarze prowadzący indywidualną praktykę), wykonujących działalność leczniczą, osób udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, przechowujących Dane osobowe w systemach teleinformatycznych i Systemie Informacji Medycznej, podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, podmiotów udzielających opieki farmaceutycznej, Narodowego Funduszu Zdrowia – w celu uzyskania od tych podmiotów danych dotyczących zdrowia, danych genetycznych, historii leczenia, danych znajdujących się w dokumentacji medycznej i systemach teleinformatycznychW przypadkach określonych w Regulaminie, w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika, Dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane zaufanej instytucji, która dokona uwierzytelnienia. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane właściwym, na podstawie przepisów instytucjom (np. organom policji, sądom) – w przypadku prowadzenia postępowania, na podstawie przepisów prawa.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA
W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:dostępu do Danych osobowych, otrzymania ich kopii;żądania sprostowania swoich Danych osobowych;żądania usunięcia Danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, zbędnych dla Administratora, przetwarzanych w sposób niezgodny z prawem, przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, w przypadku wniesienia sprzeciwu – w sytuacji braku nadrzędnego interesu Administratora; żądanie ograniczenia przetwarzania;prawo do przenoszenia danych.Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes AdministratoraW przypadku przetwarzania danych Użytkownika na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator analizuje ryzyko w celu zapewnienia, że przetwarzane Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne.Administrator podejmuje niezbędne działania, aby podwykonawcy i podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. W takim przypadku Administrator współpracuje wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, co do których Komisja Europejska wydała stosowną decyzję; ponadto Administrator stosuje standardowe klauzule umowne.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Administrator nie przekazuje Danych osobowych do organizacji międzynarodowych.Administrator może przekazać Dane osobowe do państw trzecich, tj. nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku przekazanie odbywa się o ile jest konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony:współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.12.5. Administrator informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji Polityki Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. Fakt korzystania z Usług będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji Polityki. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 05.04.2022 r