Fundacja Podaruj Dane

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez FUNDACJĘ PODARUJ DANE z siedzibą w Warszawie, w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem https://podarujdane.pl

II. DEFINICJE
1. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
2. Konto – obszar udostępniony Użytkownikowi, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej. Konto tworzone jest po dokonaniu Rejestracji. W ramach Konta gromadzone są dane o Użytkowniku.
3. Newsletter – informacje handlowe będące treściami cyfrowymi Usługodawcy, dostarczane w ramach świadczenia Usługi Newsletter na podstawie Umowy o świadczenie Usług.
4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), jak również kwestie dotyczące zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usług.
5. Rejestracja – procedura założenia Konta polegająca na zgodnym z instrukcją wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracji.
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Strona Internetowa – oznacza stronę pod adresem http://podarujdane.pl
8. Umowa o świadczenie Usług – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą, na zasadach określonych w Regulaminie, obejmującą świadczenie Usług.
9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) na indywidualne żądanie Użytkownika przez Usługodawcę. Regulaminy dotyczące poszczególnych Usług znajdują się na Stronie Internetowej.
10. Usługodawca – Fundacja Podaruj Dane z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59 nr 1405 (00-848) Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927690, NIP: 5272974782, adres e-mail biuro@podarujdane.pl
11. Uwierzytelnienie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika.
12. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

‍1. Usługodawca udostępnia Stronę internetową jako zasób swojego systemu teleinformatycznego.
2. Poza wyraźnie wskazanymi wyjątkami, treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie ogólnej informacji o działalności Usługodawcy, w związku z czym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Ze Strony Internetowej można korzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie działań zakłócających pracę Strony Internetowej i Usług.
4. W celu korzystania ze Strony Internetowej konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, adresu poczty elektronicznej oraz przeglądarki Internetowej.
5. Korzystanie z Usług wymaga aktywnego połączenia z Internetem.
6. Użytkownik jest zobowiązany i zgadza się nie używać zawartości Usług do celów i skutków, które są nielegalne oraz nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
7. Aby dokonać czynności prowadzących do zawarcia Umowy o świadczenie Usług i korzystania z Usług, niezbędne jest: posiadanie urządzenia (komputera osobistego – PC, laptopa, urządzenia mobilnego), posiadającego dostęp do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Firefox 47+, Chrome 51+, Safari 9+, Edge 12+ lub na urządzeniu mobilnym: Safari (iOS 8+), Chrome 51+ (Android 4.1+); dostęp do poczty e-mail, posiadanie adresu e-mail; połączenie z Internetem.
8. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia urządzeń, oprogramowania, wyposażenia, dostępu do poczty elektronicznej i Internetu we własnym zakresie i na własny koszt. Niespełnienie wymogów wskazanych w Regulaminie nie uniemożliwia zawarcia Umowy o świadczenie Usług i korzystania z Usług, jednakże może być przyczyną ich nieprawidłowego działania.
9. Korzystanie z Usług może wiązać się z zagrożeniami właściwymi dla działalności w sieci Internet. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności możliwości przejęcia haseł przez osoby trzecie lub zainfekowania urządzeń Użytkownika wirusami, a także strat, jakie mogą powstać w wyniku takich zdarzeń. Usługodawca, na żądanie Użytkownika, przekazuje Użytkownikowi w formie wiadomości e-mail aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
10. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych lub usług elektronicznych, niebędących własnością lub w posiadaniu Usługodawcy, do których linki zostały umieszczone w ramach realizacji Usług.
11. Rezultaty świadczenia Usług dostarczane są w formie elektronicznej, w tym w postaci tekstu wiadomości w Koncie oraz kodu HTML, plików graficznych jpg, png lub innych, które są kompatybilne z każdym urządzeniem pozwalającym na wyświetlanie takich treści. Usługi nie zawierają technicznych środków ochrony.
12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrą praktyką, do poszanowania praw osobistych, praw autorskich i praw własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich.
13. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymagań technicznych urządzenia, z którego korzysta ze Strony Internetowej, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu.
14. Wyłączenie lub ingerencja w JavaScript i cookies (np. poprzez używanie dodatków, nakładek, własnych ustawień i podobnych rozwiązań) nie blokuje korzystania z Usług, ale może powodować utrudnienia w połączeniu i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w naszej Polityce cookies, dostępnej pod adresem: https://podarujdane.pl/cookies
15. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://podarujdane.pl/polityka-prywatnosci Polityką cookies dostępną pod adresem: https://podarujdane.pl/cookies
16. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wytycznych i instrukcji dotyczących korzystania z Usług.

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

‍1. Usługodawca  informuje, że w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik pozostaje narażony na zagrożenia, min. w postaci:− działania oprogramowania szpiegującego,− podszywania się w celu wyłudzenia informacji,− wirusów komputerowych,− spam.
2. Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów.
3. Oprogramowanie szpiegujące to takie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na urządzeniu Użytkownika np. przez wejście na spreparowaną stronę lub uruchomienie pliku przesłanego w poczcie elektronicznej. Może ono monitorować/przesyłać do atakującego zarówno dane umieszczone na urządzeniu, jak i działania Użytkownika: ruchy myszką, tekst wpisywany z klawiatury, uruchamiać podgląd/podsłuch z kamery i mikrofonu.
4. Podszywanie się (ang. phishing) to umieszczenie w Internecie fałszywych stron naśladujących oryginalne i nakłanianiu Użytkowników do zalogowania się na nie np. przez wysłanie spreparowanej wiadomości pocztowej, która udaje komunikat od autentycznej instytucji lub osoby. Celem jest przechwycenie danych dostępowych do usługi (loginu, hasła).
5. Wirus komputerowy to oprogramowanie złośliwe, które przenosi się poprzez zapis zainfekowanego pliku na nośniku danych np. dysku twardym, pendrive. Celem wirusa jest kradzież lub usunięcie danych, zakłócenie pracy urządzenia lub przejęcie nad nim kontroli. Najczęściej do zarażenia wirusem komputerowym dochodzi po pobieraniu plików z niezaufanego źródła internetowego lub otwarciu załącznika w poczcie elektronicznej.
6. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Często przenoszą wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, odnośniki do złośliwych stron.
7. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z Internetu, Użytkownik powinien: − zadbać o bezpieczeństwo używanego urządzenia. Urządzenie w szczególności powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall).− Cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na urządzeniu posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte we wcześniej zainstalowanych wersjach oprogramowania.− Zabezpieczyć dane dostępowe do usług oferowanych w Internecie – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp. takich danych nie należy ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia łatwy dostęp i odczyt. − Zachować ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą.− Stosować filtry antyphishingowe, lub inne narzędzia weryfikujące, czy wyświetlona strona nie wyłudza informacji.− Pobierać i instalować pliki wyłącznie z zaufanych źródeł. − Ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci (Wi-fi). Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi np. WPA2. –  Kontrolować dostęp fizyczny do urządzeń.

V. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi nieodpłatne korzystanie z Usług.
2. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej może wymagać Rejestracji i utworzenia Konta oraz dokonania Uwierzytelnienia.
3. W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji i założyć Konto oraz dokonać Uwierzytelnienia.
4. Na warunkach określonych w Regulaminie Usługodawca świadczy następujące Usługi:  a) dostępu do Strony Internetowej i zamieszczonych w niej treści;b) usługę Rejestracji Konta, utrzymania i obsługi Konta;c) dostarczanie newslettera;d) dostępu do panelu dawcy danych;
5. Usługodawca może świadczyć również inne usługi, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, udostępnionych Użytkownikowi.

VI. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Strony Internetowej i zamieszczonych w niej treści o charakterze informacyjnym.
2. Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej, w szczególności do opisów, informacji, zdjęć, grafik, układu.
3. Użytkownik, bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy, nie jest uprawniony do wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie Internetowej w celach komercyjnych, odpłatnych, zarobkowych. Zakaz ten w szczególności dotyczy kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, powielania treści.
4. Zasady korzystania z praw autorskich zostały określone w Regulaminie.

VII. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności może wymagać dokonania przez Użytkownika uprzedniej Rejestracji Konta, jak również posiadania aktywnego Konta. Usługodawca informuje, gdy dokonanie Rejestracji jest konieczne.
2. Podczas Rejestracji i zakładania Konta Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych identyfikacyjnych i adresowych, zgodnych z danymi zawartymi w publicznych ewidencjach lub rejestrach. Użytkownik zobowiązany jest do podawania innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i bieżącego aktualizowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z posłużenia się nieprawidłowymi danymi.
3. W celu dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
4. W związku z obsługą Konta, Użytkownik może otrzymywać wiadomości techniczne, dotyczące funkcjonowania Usług, w tym przerw lub ograniczeń w ich działaniu, jak również informacje na temat zmian regulaminów i polityk.
5. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone nie może korzystać z innego Konta, ani dokonać ponownej Rejestracji.

VIII. NEWSLETTER

1. Usługodawca na zamówienie Użytkownika dostarcza informacje na temat bieżącej działalności Usługodawcy, oferowanych produktów, usług, promocji oraz innych ofert dotyczących działalności.
2. W celu zamówienia newslettera należy wypełnić dedykowany formularz, w tym wskazać adres e-mail, na który ma być wysyłany newsletter.
3. W celu zaprzestania z korzystania z newlettera należy skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail  biuro@podarujdane.pl lub dokonać stosownych ustawień za pośrednictwem Konta.

IX. KORZYSTANIE Z PANELU DAWCY DANYCH

‍1. Usługodawca umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności panelu dawcy danych po dokonaniu Rejestracji Konta oraz pomyślnym Uwierzytelnieniu Użytkownika.
2. W celu przeprowadzenia procedury Uwierzytelnienia, Usługodawca korzysta z usług zaufanego partnera.
3. W celu przeprowadzenia procedury Uwierzytelnienia, Użytkownik zobowiązany jest dokonać czynności wymaganych przez Usługodawcę i zaufanego partnera, w tym przekazać wymagane dane i informacje.
4. Korzystanie z panelu dawcy danych wymaga posiadania aktywnego Konta, które nie uległo zawieszeniu.
5. Panel dawcy danych umożliwia min. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia, danych genetycznych, danych dotyczących leczenia, jak również wyrażenie zgody na przekazanie Usługodawcy informacji zawartych np. w dokumentacji medycznej.

X. INNE USŁUGI

1. Usługodawca na zamówienie Użytkownika może świadczyć także inne usługi, które nie zostały bezpośrednio wymienione w Regulaminie.
2. Warunki świadczenia usług określone są w odrębnych regulaminach, dedykowanych dla poszczególnej usługi. W przypadku woli skorzystania z takiej usługi, Użytkownikowi zostanie przedstawiona do zapoznania się treść regulaminu.

XI. UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY

‍1. Usługodawca jest uprawniony do kontrolowania przestrzegania Regulaminu, w tym do weryfikacji i kontroli treści umieszczonych przez Użytkownika. Treści mogą być weryfikowane pod względem ich autentyczności oraz zgodności z Regulaminem i przepisami prawa.
2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają prawa osób trzecich, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu.
3. Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia Konta, w przypadku gdy jest wykorzystywane do działania w jakikolwiek sposób sprzecznego z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu.
4. Zawieszenie Konta może dotyczyć Konta w całości lub jego poszczególnych funkcjonalności. Zakres zawieszenia będzie uzależniony od rodzaju i stopnia naruszenia.
5. Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu treści lub zawieszeniu Konta wraz z podaniem przyczyny. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
6. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich lub niektórych Usług, do korzystania z których potrzebne jest aktywne Konto. Usługodawca zastrzega prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części, w przypadku awarii, przeglądów lub modernizacji systemu teleinformatycznego; w przypadku, gdy jest to konieczne w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia Usług, ochrony danych osobowych. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Strony Internetowej zostanie opublikowany stosowny komunikat.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

‍1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie Użytkownik poniósł w związku z nienależytym wykonaniem Usług wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie.
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
3. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, w tym potencjalnych zysków.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności usługodawców lub dostawców usług telekomunikacyjnych, podmiotów dostarczających usługi poczty elektronicznej lub dostawców energii elektrycznej).
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Usług wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) hasła do Konta.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dostępnymi instrukcjami lub przeznaczeniem Strony Internetowej.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, zupełność oraz dokładność treści zamieszczanych na Stronie Internetowej. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub wady urządzeń, oprogramowania i instalacji Użytkownika i nie dokonuje ich napraw, regulacji lub adaptacji.
9. W przypadku wystąpienia usterki, jej usunięcie powinno nastąpić w możliwie najszybszym terminie i według kolejności zgłoszenia. Jeżeli usterka nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od jej zgłoszenia, Usługodawca określi termin jej usunięcia i przekaże tę informację zgłaszającemu Użytkownikowi.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe i nieosobowe.
2. Użytkownik przekazuje dane dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług.
3. Usługodawca, jako administrator, przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celu świadczenia Usług oraz w innych celach określonych Polityce Prywatności. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://podarujdane.pl/polityka-prywatności

XIV. REKLAMACJE 

‍1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje mogą być zgłaszane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę należy zgłaszać pisemnie na adres do korespondencji Usługodawcy lub na adres e-mail: biuro@podarujdane.pl3. Użytkownik powinien podać w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Użytkownika; (3) dane identyfikacyjne reklamującego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji Konta) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, z zastrzeżeniem pkt. 5.
4. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Usługodawca poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji, jaki został wykorzystany do rozpoczęcia korzystania z Usług.
5. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Usługodawca niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji. Uzupełnienie reklamacji powinno nastąpić w terminie 7 dni od otrzymania żądania. Usługodawca zastrzega, że reklamacja może nie zostać rozstrzygnięta z powodu braku wystarczających informacji.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji ze względu na skomplikowany przedmiot reklamacji, lub dużą liczbę zgłoszonych reklamacji. W takim przypadku Użytkownikowi zostanie przekazana informacja o wydłużeniu terminu na rozpoznanie reklamacji wraz z podaniem przyczyny wydłużenia terminu.
7. Decyzja w przedmiocie reklamacji będzie doręczana na adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji Konta8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: − https://www.uokik.gov.pl/home.php; − http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; − http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; − http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php (w języku polskim).

XV. ZMIANY REGULAMINU

1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest pod adresem http://podarujdane.pl/regulamin
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w przypadku:− zmian funkcjonalności Usług, − zmian stosowanych rozwiązań technicznych, − zmian przepisów prawa, interpretacji lub praktyki organów państwowych,− nałożenia określonych obowiązków przez właściwe organy państwa,− zmian organizacyjnych, w tym dotyczących działania Strony Internetowej lub obsługi Użytkowników,− zmian technologicznych i funkcjonalnych,− zmian w zakresie świadczonych Usług lub funkcjonalności, w tym wprowadzanie nowych,− zmian redakcyjnych.
3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 15 dni od momentu powiadomienia o zmianach i udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:− gdy wprowadzenie zmian wynika z obowiązku prawnego lub decyzji właściwego organu, zaś konieczność wprowadzenia wymaganych zmian uniemożliwia dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia;− zmiana jest konieczna ze względu na potrzebę przeciwdziałania oszustwom, złośliwemu oprogramowaniu, naruszeniom danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
5. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną na adres e-mail. Zmodyfikowany tekst Regulaminu oraz informacje dotyczące jego zmian będą dostępne na stronie Usługodawcy.
6. Użytkownik może zaakceptować zmiany Regulaminu lub zrezygnować z Usług. W przypadku braku wyraźnej akceptacji nowej wersji Regulaminu, pierwszą czynność dokonaną po wejściu w życie zmian uważa się za wyrażenie zgody na świadczenie Usług na nowych zasadach.
7. W przypadku braku akceptacji zmian, w celu rozwiązania Umowy z Usługodawcą należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Usługodawcę, składając oświadczenie w formie elektronicznej np. w formie wiadomości e-mail do Usługodawcy.
8. Rozwiązanie Umowy w powyższym trybie odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia o zmianach Regulaminu.

XVI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Autorskie prawa majątkowe do Strony Internetowej oraz inne prawa własności intelektualnej, prawa do nazw domen internetowych a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Usługodawcy.
2. Usługodawcy przysługują wyłączne prawa, w tym prawa do baz danych, do opublikowanych lub udostępnionych za pośrednictwem Strony Internetowej danych oraz indeksów.
3. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, usuwać jakiejkolwiek części lub całości Strony Internetowej, jej treści lub funkcjonalności, a także korzystać z nich w sposób inny niż określony w Regulaminie oraz cel do jakiego zostały przeznaczone.
4. Użytkownik nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu, na którym oparta jest Strona Internetowej, w tym jego kodzie źródłowym.
5. Z zastrzeżeniem przeznaczenia Strony Internetowej, Użytkownik nie jest uprawniony do:− wykorzystania treści Strony Internetowej w celach związanych z działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu;− włączania treści innych opracowań.
6. Użytkownik może drukować części strony Internetowej lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
7. Usługodawca, na podstawie Umowy o świadczenie Usług, udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej, na czas obowiązywania Umowy o świadczenie Usług i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie przez Użytkownika z praw autorskich do utworów udostępnionych w wyniku świadczenia Usług, wyłącznie w celu korzystania z Usług. Korzystanie z rezultatów świadczenia Usług dozwolone jest dla celów własnych i niekomercyjnych Użytkownika.
XVII. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia korzystanie z Usług nie będzie możliwe.
3. W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu, Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
4. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub istotnych postanowień Regulaminu, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku możliwość korzystania z Usług, w tym dostęp do Konta ulega automatycznemu zawieszeniu.
5. Jeżeli Umowa o świadczenie Usług została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy. W przypadku odmowy ponownej Rejestracji, Usługodawca w terminie 14 dni poinformuje na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej o odmowie. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Poza sytuacjami korzystania z uprawnień przewidzianych przez RODO, Użytkownik po wygaśnięciu Umowy o świadczenie Usług nie ma dostępu do danych przez niego przekazanych lub wygenerowanych.

XVIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

‍1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
2. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć przesyłając oświadczenie na adres: Fundacja Podaruj Dane  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59 nr 1405 (00-848) Warszawa.
4. Niektóre usługi świadczone przez Usługodawcę, polegające na dostarczaniu treści cyfrowych będą realizowane po upływie terminu odstąpienia od umowy. Ich wcześniejsza realizacja jest możliwa po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody. Usługodawca informuje, że w takim przypadku Użytkownik utraci uprawnienie do odstąpienia od umowy. W każdym takim przypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o możliwości wyrażenia zgody na wcześniejsze spełnienie świadczenia.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

‍1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
2. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, pytania lub sugestie kierowane do Usługodawcy należy składać w formie e-maila na adres biuro@podarujdane.pl lub pocztą tradycyjną na adres Warszawa, Żelazna 59/1405 (00-848) Warszawa.
3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem (w tym Klient) ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ang. Online Dispute Resolution, w skrócie ODR), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy na zasadach ogólnych.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2022 r.